Strona główna » Ogólne warunki handlowe firmy TopGroup – Toplustra.pl

Ogólne warunki handlowe

ART. 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia i warunków sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży.

Art. 2     PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Sprzedaż jest realizowana przez Sprzedającego- firmę TOP GROUP na podstawie zamówienia złożonego wyłącznie w formie pisemnej (list, faks, e-mail). Zamówienia pisemne są wiążące.

Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę / podmiot jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki towaru oraz/i po akceptacji Sprzedającego. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki i odbioru.

Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

Art. 3     TRANSPORT I ODBIÓR TOWARU

Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko Kupującego.

Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sprzedający może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.

Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków Odbiorcy towaru. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 4     ZWROT TOWARU

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.), koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu. Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego.

Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produkowanych na specjalne zamówienie. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu przysługuje w ciągu 7 dni od daty dostawy zamówionego artykułu. Koszty zwrotu towaru obciążają przy tym Kupującego.

Art. 5     CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje „Potwierdzenie zamówienia”.

Wszystkie ceny zawarte w cennikach są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki oraz zmiany terminów płatności.

Termin płatności wynosi 7-14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku Klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100 % wartości zamówienia (łącznie z podatkiem VAT). Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności.

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

Art. 6     ZMIANY

W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

Art. 7     WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a wszelkie ewentualne odstępstwa ( np. wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedającego. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towar musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do Sprzedającego w formie pisemnej.

Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.

Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na swój koszt w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania mu towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar.

Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Kupujący. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą  elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewoźnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

Art. 8     PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane w katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedającego. Wtórna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści w celach handlowych, w części lub całości jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

Zabrania się umieszczania odnośników do stron internetowych Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody.

Art. 9     POZOSTAŁE WARUNKI

Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe.  

Wyżej wymienione Warunki Sprzedaży anulują i zastępują wszystkie poprzednie wersje.

STYCZEŃ 2020.